WSKAZANY KIERUNEK ROZWAŻAŃ

Wskazany przez Marksa kierunek rozważań antropologicznych nie tylko ujmował w sposób zintegrowany ciało i duszę człowieka, ale po­zwalał interpretować tę całość jako egzystencję zakorzenioną społecznie. Przekonanie, iż czło­wiek staje się człowiekiem nie dzięki specy­ficznym właściwościom swej biologicznej bu­dowy, chociaż są one zasadniczą podstawą jego życia, ale dzięki własnej społecznej działalności rozwijającej ciało i kształtującej jego duszę, stało się zasadniczą tezą antropologii współ­czesnej. W tym kierunku szły rozważania Antonio Gramsciego i uczonych radzieckich, rozwija­jących tradycje Pawłowa na gruncie materia­lizmu historycznego. „Wszystkie dotychczasowe filozofie — pisał Gramsci — zapożyczają to stanowisko od katolicyzmu, to znaczy pojmują człowieka jako jednostkę ograniczoną do swej własnej osobowości, a ducha ludzkiego jako od­rębną duchową osobowość. W tym punkcie właśnie pojęcie człowieka domaga się reformy”.

 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)