W KATEGORIACH SPOŁECZNYCH

Rozważania te prowadzą do określenia psy­chofizycznej „natury” człowieka w kategoriach społecznych i historycznych. „«Natura» człowie­ka — pisał Gramsci — to całokształt stosun­ków społecznych wytwarzających pewną histo­rycznie określoną świadomość; tylko ta świa­domość może decydować, co jest «naturalne», a co «przeciwne naturze». Ponadto: całokształt stosunków społecznych w każdej chwili zawiera sprzeczności i jest nieustającym rozwojem, a zatem i «natura» człowieka nie jest czymś jed­nolitym, jednakim dla wszystkich ludzi i wszy­stkich czasów”. Psychologia radziecka ostatnich lat, nawiązu­jąc do tradycji badań fizjologicznych i społecz­nych — stan#wiły one dwa zasadnicze nurty rozwoju tej psychologii — ze szczególnym za­interesowaniem zajmowała się w zupełnie nowy sposób problematyką duszy i ciała.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)