TWÓRCA EKONOMII

W rzeczywistości oddaje ona po­prawnie istniejący stan rzeczy. Zwróćmy prze­de wszystkim uwagę na to, iż nauki o wytwo­rach ludzkiej działalności są — w ostatecznym obrachunku — naukami o istocie, która wytwo­ry te produkuje. Ta prawda sprawdza się do­skonale na przykładzie ekonomii. Twórca eko­nomii klasycznej Adam Smith rozpoczął swe rozważania od próby określenia istoty człowie­ka. Człowiek miał być homo oeconomicus, stworzeniem, które nie tylko produkuje pewne dobra — to czynią także niektóre zwierzęta ale i wymienia je z korzyścią; jest to możliwe dlatego, iż ludzie, mimo jednorodności morfolo­gicznej, zdolni są do produkcji różnorodnych dóbr. Tak określona „natura” człowieka miała być — zdaniem Smitha — podstawą kapitali­stycznego systemu produkcji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!