PRACA STWARZA CZŁOWIEKA

Marks wyczuwał do­skonale tę narastającą w świadomości społecz­nej XIX wieku sprzeczność między zrozumie­niem, iż praca jest czynnikiem rozwoju czło­wieczeństwa i sposobem urzeczywistniania się jednostki, a dostrzeżeniem, iż stanowi ona swoisty towar, jaki mają do sprzedania — za każdą cenę — ludzie zwani „siłą roboczą”. W studiach nad kapitalizmem pokazał, jak bardzo nieludzka staje się w tych warunkach praca, chociaż w samej swej istocie jest najgłębiej ludzką sprawą. Engels, nawiązując do ówczesnych badań etnologicznych, rozszerzył horyzonty problema­tyki pracy zakreślone jej w społecznych dysku­sjach tych czasów i wskazał na rolę, jaką ode­grała praca w procesach powstawania i rozwo­ju człowieka.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)