POZORNA OCZYWISTOŚĆ

Ta pozorna oczywistość, z jaką istnienie ludz­kie manifestuje przeciwstawne elementy ciała i duszy, nie jest ani powszechna, ani odwiecz­na. Je­dnostka jest właściwie tylko jakimś terenem przejawiania się społecznych i przyrodniczych sił. ich przemijającą postacią, istnienie jej spro­wadza się tylko do pełnienia roli przez nie wy­znaczanej; jest raczej elementem obiektywnej rzeczywistości społeczno-kulturowej niż ośrod­kiem osobistej samowiedzy i istnienia prze­ciwstawionego otoczeniu, i Nie powstały też je­szcze ostre granice między rzeczywistością ma­terialną i niematerialną, tak charakterystyczne ala pozmejszych okresów rozwoju ludzkości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)