HISTORIA PRZEMYSŁU I TECHNIKI

Marksowski pogląd na pracę dostar­cza argumentów tego rodzaju. Praca ma oczy­wiście charakter działalności, która przekształ­ca obiektywną, materialną rzeczywistość. Jed­nak równocześnie jest ona czynnikiem rozwija­jącym i przekształcającym samego człowieka. Historia przemysłu i techniki była zazwyczaj ujmowana jako dzieje produkcji; psychologia nie dostrzegała — stwierdza Marks — iż „prze­mysł jest otwartą księgą sił ludzkich” i że pra­ca. jako swoista aktywność ciała ludzkiego, de­cyduje o tym także, jak się to ciało będzie roz­wijać i przekształcać. Jak sprawność oka czy ucha, podobnie sprawność ręki ludzkiej nie jest sprawą „czystej” struktury biologicznej lub ćwiczeń podyktowanych przez fizjologię; jest owocem społecznej szkoły, w której rozwiązy­wane są przez człowieka coraz bardziej skom­plikowane zadania techniczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)