DZISIEJSZE MOŻLIWOŚCI

Dzisiejsze możliwości me­dycyny i eugeniki, ograniczone raczej do dzia­łań ochronnych i regulacyjnych, miałyby być wydatnie rozszerzone. Zarysowująca się per­spektywa planowego sterowania dziedzicznoś­cią ludzką budzi więcej niepokoju niż nadziei, ale stanowi jeszcze jeden doniosły krok na dro­dze do zrozumienia, kim właściwie jest czło­wiek i jak bardzo jego treść duchowa zakorze­niona jest w biologicznym podłożu.W tym samym kierunku zmierzają badania i nad mózgiem.Badania nad biologiczną strukturą człowieka wiążą się z badaniami nad różnorodnością form, w których rodzaj ludzki istniał i istnieje na ob­szarze globu ziemskiego. Ta różnorodność rzu­cała się w oczy od bardzo dawna.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)