ANTROPOLOGIA KULTURALNA

Antropologia kulturalna, związana ściśle z et­nografią i etnologią, niekiedy z nimi identycz­na, ukazywała ogromne zróżnicowanie form życia grup ludzkich różnych formacji cywiliza­cyjnych i różnych terenów geograficznych. Zwłaszcza w XX wieku badania te, w których uczestniczyło wielu wybitnych uczonych, nie tylko przyniosły wyniki ważne dla poznania obcych i dalekich ludów, przynależnych jed­nak do rodzaju ludzkiego, ale zachęcały rów­nież do formułowania pewnych teorii ogólniej­szych, dotyczących człowieka,i natury jego spo­łecznego życia. Prace Emila Durkheima, Bronisława Malinowskiego, Claude Levi-StrauS ukazują te konsekwencje, jakie badania nad  dami pierwotnymi miały i mają dla ogólnej teorii człowieka.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!