ANALIZA ZACHOWANIA ZWIERZĄT

Ten punkt widzenia reprezentował między innymi znakomity filozof niemiecki Max Scheler w głośnym studium poświęconym czło­wiekowi. i Używając pojęcia „duch” — mają­cego określać zarówno szczególne właściwości intelektualne człowieka, jak i cechy jego uczuć i woli, a nawet pewien typ oglądu rzeczywis­tości — Scheler podkreślał fakt uwalniania się tak rozumianego ducha od więzów organicz­nych i od konkretnych sytuacji życiowych i działania w sposób samoistny, prowadzący do konsekwencji nowego rodzaju. 2 Ten szczebel nie jest dostępny zwierzętom. Podobnie F. Buytendijk po dokładnej anali­zie zachowania się zwierząt stwierdził, iż lu­dzie, chociaż pod wieloma względami wykazują podobieństwa ze zwierzętami, są „jakościowo inni”. Gdy bowiem u zwierząt proces tworzenia nawyków dokonuje się zgodnie z wymagania­mi instynktowymi danego gatunku, to u czło­wieka myślenie stanowi zasadniczą „tkankę” życia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)