ZACHODZĄCA POTRZEBA

Dlatego też zachodzi potrzeba przerzucenia pomostu między matematyczną teorią informacji, mającą na celu okre­ślenie zdolności przepustowej sygnału przy różnych sy­stemach łączności, niezależnie od treści, jaką sygnał reprezentuje, a jej znaczeniem praktycznym w funk­cjach życiowych społeczeństwa. Sygnał w zasadzie nie przenosi informacji w taki spo­sób, jak się przenosi towar z miejsca na miejsce. Umoż­liwia on tylko odbiorcy dokonanie wyboru jednej możli­wości spośród wielu, które budzą w nim wątpliwości. Zbiór możliwości, zwany alfabetem, zawiera wiele róż­nych znaków. Podstawę przenoszenia informacji stanowi bowiem taki alfabet, który przyjmujemy w danych oko­licznościach za najwłaściwszy. Nieodzownym warun­kiem jest oczywiście, aby nadawca i odbiorca posługi­wali się tym samym alfabetem, wybierając z niego te znaki, które są nośnikami danej informacji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!