WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE

Współ­czesne i perspektywiczne spojrzenie na istotę telekomu­nikacji oraz jej rolę i wpływ na rozwój społeczny wy­maga radykalnej rewizji takich poglądów. Do niedawna bierny „nośnik” informacji — teleko­munikacja — staje się obecnie aktywnym współtwórcą postępu w każdej dziedzinie racjonalnej działalności ludzkiej, zmieniają się bowiem jego technika i zakresy spełnianych zadań. Informacja, a ściślej — lawinowo postępujący wzrost jej „produkcji” stał się bowiem czynnikiem pogłębiającym złożoność stosunków spo­łecznych. Opanowanie powstających stąd sprzeczności przekracza już możliwości tradycyjnych systemów tele­komunikacyjnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)