ODBICIE RZECZYWISTOŚCI

Odbicie rzeczywistości to nie tylko bierny obraz ją odwzorowujący, lecz także pewien kształt nowych dzia­łań w procesie społecznego współżycia. Tak w lapidar­nym skrócie można scharakteryzować materialistyczną teorię odbicia. Nietrudno stwierdzić podobieństwo istniejące pomię­dzy ujęciem informacji z pozycji cybernetyki i teorii odbicia. W ujęciu cybernetyki informacją jest wszel­ka treść zaczerpnięta z otaczającej rzeczywistości, zmieniająca stan danego obiektu lub oddziaływanie jed­nego obiektu na inny obiekt w kierunku zmiany jego stanu. Należy zauważyć, że pojęcie „informacja” nie zostało je­szcze zdefiniowane w sposób wyczerpujący wszystkie aspekty rzeczywistości. Istnieje wiele określeń tego pojęcia, z których każde wyróżnia tylko niektóre strony informacji. Na przykład według N. Wienera „informacja jest nazwą treści zaczerpnię­tej ze świata zewnętrznego w miarę tego, jak się do niego za­stosujemy i jak przystosowujemy doń swoje zmysły”. W. Gru- szkow twierdzi, że informacja to „wszelkie wiadomości o pro­cesach i stanach dowolnej natury, które mogą być odbierane przez organy zmysłowe człowieka lub przez przyrodę”, a M. Ma­zur, iż „informacja jest to związek między stanami tego sa­mego zbioru”. H. Greniewski określa informację jako „stany wyróżnione wejść i wyjść układu”

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!