Kategoria: Wiedza o człowieku

FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Można je było badać tymi samy­mi metodami, którymi badano wszystkie inne stworzenia żywe. I można było osiągać wyniki badań podobne, świadczące o tym jak jedno­rodny jest świat organiczny mimo różnorodnoś­ci, która go cechuje, i o tym, że podstawowe procesy życia przebiegają w nim w zasadzie jednakowo, chociaż są w różnym stopniu zło­żone. Przez długie wieki przyrodnicy opisywali wieiorakość form — gatunków i rodzajów — w jakich manifestowała się przyroda żywa, po­szukując klucza do zrozumienia tej jedności zróżnicowanej lub tej różnorodności jednorod­nej. Formułowano wiele hipotez, przeprowa­dzano liczne spekulacje.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

DARWINOWSKA TEORIA

Darwinowska teoria ewolucji przytłumiła na dłuższy czas dawniej­sze spory, przynosząc wytłumaczenie, w jaki sposób różnicował się świat istot żywych.Obok problemów pochodzenia i ewolucji człowieka stawały problemy jego biologicznej struktury, której badaniu poświęcali uwagę specjaliści w zakresie biologii ogólnej, anatomii fizjologii, zwłaszcza fizjologii wyższych czyn­ności nerwowych, szczególnie charakterystycz­nych dla istoty ludzkiej. W ostatnich czasach coraz większe znaczenie zyskują badania nad dziedzicznością i nad mózgiem. Budzą one róż­nego rodzaju nadzieje na osiągnięcie takiej wiedzy, która by nie tylko wzbogacała znajo­mość człowieka jako istoty biologicznej, ale po­zwoliła również ustalić zasady kształtowania jej — przynajmniej w pewnych zakresach — w sposób pożądany.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

DZISIEJSZE MOŻLIWOŚCI

Dzisiejsze możliwości me­dycyny i eugeniki, ograniczone raczej do dzia­łań ochronnych i regulacyjnych, miałyby być wydatnie rozszerzone. Zarysowująca się per­spektywa planowego sterowania dziedzicznoś­cią ludzką budzi więcej niepokoju niż nadziei, ale stanowi jeszcze jeden doniosły krok na dro­dze do zrozumienia, kim właściwie jest czło­wiek i jak bardzo jego treść duchowa zakorze­niona jest w biologicznym podłożu.W tym samym kierunku zmierzają badania i nad mózgiem.Badania nad biologiczną strukturą człowieka wiążą się z badaniami nad różnorodnością form, w których rodzaj ludzki istniał i istnieje na ob­szarze globu ziemskiego. Ta różnorodność rzu­cała się w oczy od bardzo dawna.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

WIELKIE PODRÓŻE ODKRYWCZE

Wielkie po­dróże odkrywcze w dobie nowożytnej ukazały całe bogactwo odmian gatunku homo w zakre­sie morfologii i sposobów życia. Doniosłość tych faktów wydawała się tak wielka, iż uzasadnia­ła rozbudowę etnografii i etnologii oraz antropologii.Przez długi czas antropologia w rozumieniu przyrodniczej nauki o różnorodności gatunku homo uchodziła za jedyną naukę o człowieku, zwłaszcza iż wykraczała chętnie poza swe ściś­lejsze granice i opisując różnice w budowie ciała uzupełniała je informacjami o różnicach w trybie życia. Dopiero w połowią XIX stulecia zaczęto rozróżniać antropologię jako naukę przyrodniczą traktującą o morfologicznych od­mianach rodzaju ludzkiego — i antropologię zajmującą się innymi zróżnicowaniami ludzi, która przyjmowała miano antropologii kultural­nej, a także antropologię filozoficzną, która kon­centrowała swą uwagę na podstawowych, onto- logicznych problemach człowieka i jego istoty.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!