Kategoria: Ojciec a rozwój dziecka

Nadmierna surowość ojców

Nadmierna surowość ojców oraz ich przesadna skłonność do kontrolowania wyraźnie tamują rozwój moralny synów. U dziewczynek młodszych (uczennic klasy czwartej) osoba ojca była bardziej znacząca dla rozwoju moralnego, jednakowoż dla dziewcząt starszych większe znaczenie ma matka. Badania nad wpływem rodziców na rozwój sądów moralnych prowadzono nie tylko na podstawie skali L. Kohlberga, ale także za pomocą innych metod. I tak np. N. A. Sieveking, P. J. Harrison, B. R. Ackerman i R. L. Gorsuch (wg: D. B. Lynna 1974) badali metodą kwestionariuszową studentów college’u i ich rodziców w zakresie oceny moralnej pięciu następujących przejawów zachowania: 1) fałszerstwa (polecanie lekarstw bezwartościowych, sprzedawanie głosów w wyborach powszechnych itp.), 2) niewykonywanie praktyk religijnych, 3) instrumentalny hedonizm (np. zabójstwo w obronie własnej, fałszowanie wieku dziecka w celu uiszczenia mniejszej opłaty itp.), 4) katolickie zasady małżeńskie (tj. nie- akceptacja rozwodów i kontroli urodzin) i 5) tzw. nowa moralność (tj. zażywanie narkotyków, stosowanie swobody seksualnej oraz akceptacja małżeństw międzyrasowych) – Wyniki tych badań świadczą, ogólnie biorąc, że ojcowie są mniej od matek konserwatywni, niemniej jednak zasadniczo obydwoje rodzice przejawiają więcej od swych dzieci (w wieku studenckim) sztywności w zakresie ocen moralnych. Synowie byli bardziej liberalni w ocenach moralnych zarówno od matek, jak i od ojców, córki zaś mniej. Świadczy to więc o większym stosunkowo wpływie ojców na oceny moralne synów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Psychologiczny problem

Należy jednak podkreślić, że we współczesnej literaturze psychologicznej problem wpływu rodziców na rozwój intelektualny dziecka nie jest rozpatrywany bynajmniej w atmosferze zagorzałości, jaka cechowała dawny spór pod hasłem „natura czy kultura”, tzn. spór, czy czynniki biologiczne (natura), czy też społeczne (kultura, wychowanie) wpływają na to, jaki jest człowiek. Obecnie wielu autorów problem wpływu czynników dziedzicznych na rozwój intelektualny dziecka stawia zupełnie inaczej, a mianowicie podkreśla udział tego typu czynników w ukształtowaniu określonego zakresu doświadczeń społecznych. Nie podaje się natomiast konkretnego zestawu właściwości intelektualnych, mogących być wynikiem dziedziczenia. Takie zresztą skonkretyzowanie sprawy w przypadku złożoności rozwoju intelektualnego człowieka nie byłoby możliwe (por. N. Bayley 1968, M. P. Honzik 1963, E. E. Maccoby i C. N. Jacklin 1974 czy E. Zigler i I. L. Child 1969).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Cechy dziedziczone

Istnieją wprawdzie pewne przypuszczenia, że zdolności orientacji wzrokowo-przestrzennej są dziedziczone jako cecha związana z płcią. Świadczą o tym badania R. E. Stafforda (1961), który stwierdził, że wyniki w teście orientacji wzrokowo-przestrzennej wykazują dodatnie korelacje pomiędzy matkami i synami oraz ojcami i córkami, nieco mniejsze korelacje występują pomiędzy matkami i córkami, nie ma ich natomiast w ogóle pomiędzy ojcami i synami. Taki rozkład współzależności wskazuje, zdaniem R. Stafforda, że zdolności w zakresie orientacji wzrokowo-przestrzennej są cechą recesywną, przenoszoną przez chromosom X, a zjawisko to może być wyjaśnione w następujący sposób. Związany z płcią gen recesywny wystąpić może u kobiety, jeśli istnieje w obydwu chromosomach X, ale może uzewnętrznić się w każdym mężczyźnie, jako że nie ma w nim drugiego chromosomu X, który cechę tę mógłby stłumić. W związku z tym, jeśli matka posiada dany gen w obu chromosomach, z pewnością o- dziedziczy tę cechę (w tym przypadku zdolności orientacji wzrokowo-przestrzennej) każdy jej syn, podczas gdy córka nie zawsze, jako że otrzymując jeden z chromosomów X od ojca, może „trafić” na taki, w którym nie ma genu determinującego odpowiednią cechę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

Z praktyki postępowania etycznego szarego człowieka

W wyniku przejęcia protestantyzmu, pisze M. Weber: „Z praktyki postępowania etycznego szarego człowieka usunięto bezplanowość i niesystematycz- ność, przekształcając je w jednolity styl życia oparty na racjonalnej metodzie. Bowiem tylko dzięki takiemu fundamentalnemu przeikształceniu całego trybu życia w każdej chwili i w każdej czynności mogło się przejawiać działanie łaski uświęcającej, świadczącej o uwolnieniu danego człowieka ze status na- turae i przeniesieniu go w status gratiae” (M. Weber 1930, s. 115).
Dla obecnych rozważań istotne jest to, że wykształcone przez protestantyzm „cnoty purytańskie” to zasadniczo nic innego, jak cechy postępowania instrumentalnego, które zdaniem T. Parsonsa i R. F. Ba- lesa (1955) są w rodzinie ukształtowane głównie przez ojca. Na koncepcję M. Webera można więc spojrzeć również przez pryzmat znaczenia konsekwencji zmian w panteonie, jakie wprowadził protestantyzm, który eliminując kult Matki Boskiej na rzecz typowo „ojcowskiego” kultu bóstw męskich zdecydowanie przesunął punkt ciężkości z preferowania przez religię cech ekspresyjnych (kształtowanych przez matkę) na rzecz wspomnianych już cech instrumentalnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!