Kategoria: Człowiek w świecie informacji

INFORMACJE O INFORMACJACH

Informacje o informacjach? Tak, lecz przeznaczone głównie dla tych, którzy zechcą wkroczyć na obszar usiany jeszcze wielu białymi plamami. I jeszcze jedno. Z myślą o tych Czytelnikach, których zainteresuje tylko jakiś jeden, ściśle określony temat przedstawiony w książce, jej poszczególne rozdziały ujęte zostały jako zamknięte całości, co wymagało nie­kiedy pewnych powtórzeń określonych sformułowań i myśli.Określenia pojęcia informacji, jako podstawy dziedzi­ny odgrywającej wielką rolę we współczesnej nauce na-* zywanej teorią informacji, należy szukać w pracach amerykańskich uczonych: R.V.L. Hartleya, C. Shanno- na, N. Wienera; radzieckich: A. Kołmogorowa, A. Chin- czyna, W. Kotielnikowa, A. Charkiewicza i innych. Te­oria informacji wchodzi w skład zespołu nauk cyberne­tycznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

INTERESUJĄCE ASPEKTY

Co­raz częściej bowiem interesują nas nie tylko matema- tyczno-statystyczne aspekty tego pojęcia, nie tylko problemy ilościowe, ale także rola i znaczenie infor­macji jako elementu motywującego celowe działanie ludzkie, czynnika stymulującego procesy twórcze my­ślenia itp. Informacja wyszła już z kręgów zastosowań techniczno-matematycznych i wdarła się w sferę nauk dotychczas „nieskalanych” tego rodzaju pojęciami spo­krewnionymi ze światem techniki, przeniknęła do świa­ta humanistów — do psychologii, socjologii i nauk praw­nych, do nauk przyrodniczych, np. biologii, i wielu in­nych dziedzin nietechnicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

WSPÓŁCZESNE INFORMACJE

Współcześnie informację traktuje się, obok materii i energii, jako trzeci podstawowy element otaczającej nas realnej rzeczywistości. Dlatego też interesuje nas zarówno jej strona ilościowa, jak i „znaczeniowa”. Stro­na „znaczeniowa” informacji, czyli jej własności seman­tyczne, jest ważna nie tylko ze względu na wykorzysty­wanie w sferze pozatechnicznej, np. w procesach ba­dawczych, decyzyjnych itp., ale także ze względu na wykorzystanie przy rozwiązywaniu nowoczesnej prob­lematyki technicznej. Zintegrowane podejście do pojęcia informacji wystę­puje w cybernetyce, która traktuje informację jako czynnik „sterujący” strumieniami zasileń (materii i energii), czynnik wykorzystywany w organizmach ży­wych lub w maszynach do bardziej sprawnego, efek­tywnego i celowego działania.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

DANA INFORAMCJA

Dana wiadomość może nie zawierać informacji dla jednego obiektu, natomiast dla innego tak; zależy to od adresu, pod jaki kierujemy zestaw sygnałów stanowiących określoną wiadomość. Stąd wniosek, iż nie ma infor­macji bez adresata. Pojęcie informacji i rozbudowana na jego bazie teo­ria informacji stały się ważnymi narzędziami współ­czesnej teorii poznania, wzbogaciły jej metody, a także metody badań naukowych. W procesach poznawczych, jak zresztą w każdym działaniu, człowiek pobiera, prze­twarza i wytwarza informacje, czerpiąc je właściwie z trzech źródeł:dziedzicznych — uzyskane z nich informacje słu­żą do „gry biologicznej” człowieka ze środowiskiem, w którym bytuje;  społecznych — będących skarbnicą wiedzy, jaką ludzkość nagromadziła w ciągu wieków w postaci dzieł naukowych, pomników kultury itp.;  osobistych — z doświadczenia i przeżyć własnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!