Kategoria: Człowiek w świecie informacji

PIERWOTNE PRZEDMIOTY BADAŃ

W ciągu ubiegłych dwudziestu lat również cyberne­tyka i wyrosła z niej teoria informacji radykalnie roz­szerzyły swe pierwotne przedmioty badań (tj. systemy telekomunikacyjne), obejmując dynamikę rozwoju stru­ktur wszelkich przejawów życia nie tylko na Ziemi, lecz i w przestrzeni kosmicznej. Rozszerzyła się bowiem treść pojęcia „system informacyjny”. Tradycyjnie rzecz biorąc, terminy „informacja” i „system informacyjny” często jeszcze kojarzą się z systemami łączności w sensie telekomunikacji i poczty, instytucji i urządzeń do prze­noszenia informacji, których zadaniem jest dostarczenie określonym adresatom zbiorów sygnałów (np. symboli w postaci pisma lub mowy) sformułowanych przez na­dawcę; od tych urządzeń wymaga się tylko, aby wia­domości były przekazywane możliwie bezbłędnie i szyb­ko oraz w sposób ekonomicznie uzasadniony.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE

Współ­czesne i perspektywiczne spojrzenie na istotę telekomu­nikacji oraz jej rolę i wpływ na rozwój społeczny wy­maga radykalnej rewizji takich poglądów. Do niedawna bierny „nośnik” informacji — teleko­munikacja — staje się obecnie aktywnym współtwórcą postępu w każdej dziedzinie racjonalnej działalności ludzkiej, zmieniają się bowiem jego technika i zakresy spełnianych zadań. Informacja, a ściślej — lawinowo postępujący wzrost jej „produkcji” stał się bowiem czynnikiem pogłębiającym złożoność stosunków spo­łecznych. Opanowanie powstających stąd sprzeczności przekracza już możliwości tradycyjnych systemów tele­komunikacyjnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

ODPOWIADANIE ZA INFORMACJE

Jeśli na przełomie XIX i XX w. cho­dziło przede wszystkim o informacyjne opanowanie procesów technologicznych (m. in. w przemyśle), to dru­gą połowę XX w. charakteryzuje już dążenie do opa­nowania technologii procesów informacyjnych w celu wykorzystania ich do racjonalnej rozbudowy struktur organizacyjnych i sterowania procesami wszechstronnie rozumianego rozwoju społeczno-politycznego i kultu­ralnego. Projektowanie i eksploatacja systemów infor­macyjnych dla potrzeb nauki i kultury, gospodarki i ad­ministracji, wojska i służby bezpieczeństwa itp. stały się przedmiotem teleinformatyki, dziedziny, od której oczekujemy, że wejście w wiek XXI nastąpi w warun­kach zautomatyzowania procesów zarządzania w wielu obszarach socjalistycznego systemu kierowania pań­stwem.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!

OGÓLNE POTRAKTOWANIE TEMATU

Bliski już wiek XXI powinien zapoczątkować epokę, w której człowiek, wyposażany stopniowo w coraz do­skonalsze intelektualne protezy, będzie w stanie współ­działać z naturą w sposób istotnie (a nie pozornie) ra­cjonalny, a przy tym — sterując swym rozwojem tak, aby szerzej spełniało się marzenie Wergiliusza: „Felix qui potuit rerum cognoscere causas”.Autor traktuje książkę jako bardzo ogólne, a przy tym popularne wprowadzenie do współczesnej wiedzy o  problemach informacyjnych i ich odbiciach w wielu dziedzinach działalności społecznej, a także wskazuje możliwości zastosowań współczesnej aparatury badawczej do poszukiwania perspektywicznie uzasadnionych rozwiązań problemów stanowiących o racjonalnym ukierunkowaniu polityki rozwoju fpoleczno-gospodar- czego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!